הטבת רכב שכור

הטבה מיוחדת
ברכישת רכב חשמלי

השכרת רכב לארבעה ימים ללא עלות
כל שנה ולכל אורך תקופת האחריות.

הטבה מיוחדת <br> ברכישת רכב חשמליהשכרת רכב לארבעה ימים ללא עלות <br> כל שנה ולכל אורך תקופת האחריות.

תקנון הטבת מתן זיכוי כספי בגין רכב שכור לבעלי רכב חשמלי

1.     ההטבה:

 

 •  זכאות לקבלת החזר כספי בגובה של עד 300 ₪ כולל מע"מ ליום בגין רכב שכור למשך תקופה של עד ארבעה ימים קלנדריים במהלך כל אחת משנות האחריות לרכב.
 •  שנת אחריות – תקופה בת 12 חודשים קלנדריים שתחילתה ממועד מסירת הרכב החדש לראשונה לבעליו וכל תקופה נוספת בת 12 חודשים קלנדריים שתחילתה עם סיומה של שנת האחריות שקדמה לה.
 • תקופת האחריות – 3 שנות אחריות כהגדרתן לעיל שתחילתן ממועד מסירת הרכב החדש לראשונה לבעליו.
   

2.     לקוחות הזכאים להטבה:

 

לקוחות שמתקיימים לגביהם כלל התנאים הבאים:

 • לקוחות פרטיים בלבד. 
 • בעלי רכבים חשמליים (חשמלי מלא בלבד).
 •  רשומים כבעלים ברישיון הרכב.
 •  רכשו את רכבם כ"יד ראשונה" ישירות מדלק מוטורס.

יודגש כי ההטבה הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה בעת מכירת הרכב.
 

3.     תוקף ההטבה:

 

 • לכל אורך תקופת האחריות לרכב.
 •  לא ניתן לממש את ההטבה לאחר סיום תקופת האחריות לרכב ולא ניתן להמירה בזיכוי כספי/שווה כסף/הטבה אחרת.

 

4.     אופן מימוש:

 

 •  לקוח הזכאי להטבה יפנה לחברת השכרה, לפי בחירתו, וישכור ממנה ישירות רכב על חשבונו המלא. אין צורך לפנות לקבלת אישור מוקדם מדלק מוטורס.
 •  הלקוח ישכור רכב בהתאם לרמה/סוג שמתאימים לצרכיו.
 •  עם סיום תקופת השכירות, הלקוח ישלח את חשבונית השכירות בצירוף קבלה על תשלומה לכתובת המייל service1@delekmotors.co.il או בדואר לכתובת דלק מוטורס בע"מ / מחלקת שירות לקוחות, ת.ד. 200, אזה״ת מושב ניר צבי 7290500. 
 •  עם קבלת החשבונית ובדיקה כי הלקוח זכאי להטבה, דלק מוטורס תשלח ללקוח המחאה בגובה 300 ₪ כולל מע"מ בגין כל יום שכירות תחת הסייגים הבאים:
 • הקבלה תהיה על שם בעל הרכב (הרשום ברישיון הרכב) כמפורט בסעיף 2 לעיל.

* סכום ההחזר לא יעלה על 1,200 ₪ כולל מע"מ בשנה.

* סכום ההחזר לא יעלה על הסכום הנקוב בחשבונית שהציג הלקוח. 
 

5. הטבה שלא מומשה במהלך שנה אחת אינה ניתנת לצבירה לטובת מימוש בשנה אחרת.

 

6.  לא ניתן לפצל את ארבעת ימי השכירות בשנת אחריות למספר מימושים של יום/ימים בודדים בכל פעם, כלומר ניתן לממש את ההטבה פעם אחת בשנה ועד ארבעה ימי שכירות ברציפות.

 

7.  חברת דלק מוטורס אינה אחראית על זמינות הרכבים בחברות ההשכרה ועל תקינותם.

 

8. דלק מוטורס אינה צד בהתקשרות שבין הלקוח לחברת ההשכרה ממנה בחר לשכור רכב והחיובים החלים על הלקוח הינם בהתאם לתנאים שיסוכמו בינו לבין חברת ההשכרה.

קרא עוד