תקנון מבצע ימי מכירות על הנבחרת המחשמלת של BMW

דלק מוטורס בע"מ יוצאת במבצע המוגבל בזמן, במסגרתו לקוחות אשר ירכשו ממנה כלי רכב חדשים ממגוון הדגמים המשתתפים במבצע יוכלו ליהנות מהטבות ברכישת דגמים נבחרים, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה להלן.

 

 

1.      הגדרות:

למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה בצידם:

קרא עוד

1.               הטבות מיוחדות

 

 1. לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת רכב חדש מאת החברה בתקופת המבצע, יהא זכאי להנחה מיוחדת על דגמים נבחרים, כמפורט בנספח "הטבות על רכבי BMW בימי מכירות" המצורף, אשר תינתן ממחיר המחירון הרגיל של הרכב המפורסם במחירון חברה יוני 2021 (להלן: "ההנחה המיוחדת") בכפוף לסעיף 1.2 להלן.

 2. תנאי לזכאות לקבלת ההנחה המיוחדת הוא תשלום מלוא התמורה עבור הרכב החדש עד לא יאוחר מיום 7 לרכבים הנמצאים במלאי החברה, ועד כ-7 ימים ממועד הגעת הרכב לארץ ברכבי מלאי עתידי.

 3. מלאי מינימאלי מכל דגם המשתתף בימי המכירות: 15 יחידות.
קרא עוד

2.               שונות

 

 1. תקנון מבצע זה נועד להסדיר את מתן ההטבות המיוחדות לדגמים נבחרים, כמפורט לעיל. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות הסכם הזמנת הרכב, עליו חותם הלקוח בעת הזמנת הרכב החדש. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם הזמנת הרכב לתקנון זה, בכל הקשור לרכישת הרכב החדש, תגברנה הוראות הסכם הזמנת הרכב.

 2. דלק מוטורס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תנאיו, לשנות את מחיר  כלי הרכב ו/או לקצר ואו להאריך את המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מוקדמת.

 3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר וענין.

 4. רישומי דלק מוטורס ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה ו/או ללקוחות.

 5. אין כפל מבצעים. מובהר ומודגש, כי לא תינתנה במסגרת המבצע הטבות כלשהן, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע, הנחות במחיר הרכב החדש, מתן אבזור נוסף, הטבות או מבצעים אחרים וכו', אלא בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של דלק מוטורס. מובהר כי דלק מוטורס תהא רשאית להעניק ללקוח הטבות לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, גם אם לא עמד הלקוח בהוראות תקנון זה.
   

 6. האמור בתקנון זה לעיל בלשון זכר נעשה למען הנוחות בלבד ומובהר כי כל האמור לעיל במסמך זה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, ולהיפך.

 7. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה ו/או לצורך כל מחלוקת שתעורר בין הלקוח לחברה ו/או מי מטעמה בנוגע למבצע, יהיה העיר תל אביב – יפו ולא תהיה סמכות שיפוט בכל מקום אחר בארץ. 

קרא עוד

נספח א הטבות על רכבי BMW בימי מכירות