BMW M

עוזרים בלתי נראים.

מערכות סיוע לנהג בדגם M2 קופה.

חבילת DRIVING ASSISTANT.

חבילת Driving Assistant משלבת בין מערכות אשר מבוססות על מצלמה, וכוללת את המערכת להתראה על סטייה מנתיב ואת מערכות התראת התקרבות וגילוי הולכי רגל עם תפקוד של בלימה קלה בעיר.

התראת סטייה מנתיב

המערכת להתראה על סטייה מנתיב מזהה סימוני נתיב ומתריעה בפני הנהג על סטייה בלתי מכוונת מהנתיב במהירות גבוהה מ-70 קמ"ש לערך באמצעות רטט של גלגל ההגה. ההתראה אינה מופקת אם הסטייה מהנתיב הייתה מכוונת, כלומר אם מאותתי הפנייה הופעלו.

התראת בקרת התקרבות

בעוד שמערכת התראת התקרבות עם תפקוד של בלימה קלה בעיר מגלה כלי רכב, המערכת לגילוי הולכי רגל עם תפקוד של בלימה קלה בעיר מגיבה להולכי רגל. אם הרכב שמלפנים בולם באופן פתאומי, ה-BMW מגיבה באופן מידי אם התראת בקרת ההתקרבות פעילה. המערכת פועלת בשלבים. ראשית מוצג סמל התראה, לאחר מכן הסמל מתחיל להבהב ומופקת התראה קולית, ולבסוף מופעלים הבלמים (בנסיעה במהירות נמוכה מ-60 קמ"ש).

התראת הולכי רגל.

ההתראה על הולכי רגל פועלת במהירות של 10 קמ"ש עד 60 קמ"ש ומשמיעה התראה בעצמה אחידה במקרה של סכנה חמורה. אם המערכת מתריעה על פגיעה אפשרית, המערכת מכינה בו-זמנית את הבלמים לתגובה מהירה יותר. במקרה חירום מפעילה המערכת את הבלמים. תפקוד זה מוגבל בתנאי חשיכה וערפל.

דרגות זיהום ובטיחות.

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.