BMW

מחירון.

BMW סידרה 7 Sedan

מחירון.

BMW סידרה 7 Sedan

מחירון.BMW סידרה 7 Sedan

740e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומטית
735,000 ₪

740Le

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
1,998
אוטומטית
765,000 ₪

740Li

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Luxury
2,998
אוטומטית
935,000 ₪

*המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי.
*על פי מחירון 03/18 החל מתאריך 20.6.2018.

 

דרגות זיהום ובטיחות.

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.