THE BMW 5 SERIES SEDAN.

מחירון.

BMW סידרה 5.

מחירון.

BMW סידרה 5.

מחירון.BMW סידרה 5.

530i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומטית
495,000

540i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
2,998
אוטומטית
545,000

540i

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
2,998
אוטומטית
620,000

530e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Sport
1,998
אוטומטית
420,000

530e

חבילה
נפח מנוע
תיבת הילוכים
מחיר בש"ח
Exclusive
1,998
אוטומטית
450,000

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.